dl

Z radością i wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, iż Grupa Kapitałowa Mostostal Zabrze wraz ze Stowarzyszeniem „Chcemy Pomóc”, kontynuuje  działalność związaną ze wspieraniem, promocją i pomocą w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionej ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pracowników Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze.

Do II Edycji Programu Stypendialnego może przystąpić każdy, kto spełnia poniższe warunki:

• jest uczniem gimnazjum albo szkoły ponadgimnazjalnej w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,

• jego rodzic lub opiekun prawny jest pracownikiem co najmniej jednej ze spółek GK Mostostal Zabrze na podstawie jednej z poniższych umów tj.: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy, na podstawie której cyklicznie wykonuje pracę,

• legitymuje się średnią z przedmiotów na świadectwie szkolnym z poprzedniego roku szkolnego 4,0 lub wyższą (średnia ocen z poprzedniego roku szkolnego, tj. 2014/2015),

• w poprzednim roku szkolnym uzyskał szczególne osiągnięcia lub wykazał się szczególnym zaangażowaniem w dziedzinie kultury, sportu lub nauki,

• znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Regulamin przewiduje skalę punktową:

1. Przy rozpatrywaniu wniosków wprowadza się następującą skalę punktową:

a) średnia ocen z poprzedniego roku szkolnego:

– od 4,0 do 4,49 – 1 punkt,

– od 4,5 do 4,99 – 2 punkty,

– 5,0 i wyższa – 3 punkty,

b) za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub kulturalne na poziomie:

– miasta/powiatu/województwa – 4 punkty,

– krajowym/międzynarodowym – 5 punktów,

– finalisty ogólnopolskiej olimpiady lub konkursu – 6 punktów,

c) za udokumentowaną działalność społeczną – 1 punkt,

d) uczniom niepełnosprawnym przysługuje dodatkowo – 1 punkt.

2. Uprawnienia  do otrzymania stypendiów uzyskują uczniowie o największej liczbie zebranych punktów, z zastrzeżeniem ust.3.

3. W przypadku, gdy liczba wnioskodawców spełniających kryteria określone powyżej jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają wnioskodawcy o najniższych dochodach na osobę w rodzinie. Punktację ustala się w oparciu o średni miesięczny dochód netto (po zaokrągleniu do pełnych złotówek) na osobę w rodzinie w wysokości:

– do 1000 zł netto – 2 punkty,

– od 1001 zł netto do 1 500 zł netto – 1 punkt,

– od 1 501 zł wzwyż – 0 punktów.

 Wysokość stypendium wypłacanego miesięcznie wynosić będzie:

• dla uczniów gimnazjów – 300 zł,

• dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 500 zł.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do dnia 15.09.2015r. bezpośrednio do siedziby Stowarzyszenia „Chcemy Pomóc” lub za pośrednictwem Działów Personalnych spółek Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze.

Wypłata stypendium nastąpi od października 2015r. z nadpłatą za wrzesień 2015r.

Stypendium będzie wypłacane przez Stowarzyszenie „Chcemy Pomóc”.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w programie.

W ubiegłym roku szkolnym przyznaliśmy 15 stypendiów